Denný program

Počas pobytu v materskej škole majú deti príležitosť na sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach. Materská škola sa usiluje usporiadať denné činnosti tak, aby bol život detí v nej radostný a zaujímavý. V edukačnom procese sa ako hlavný prostriedok  rozvoja osobnosti dieťaťa uplatňuje HRA. Deti majú dostatok možností na individuálne, skupinové a kolektívne hry ktoré sa  organizujú v rôznych formách. Striedajú sa pohybové, intelektové, pracovné a estetické činnosti.  S prihliadnutím na podmienky  našej školy má jeden deň, ktorý v nej dieťa strávi, nasledovnú podobu:

 

 6.30 hod.  - otvorenie materskej školy

                  - schádzanie detí, hry a hrové činnosti, plánovanie,  individuálne aktivity, ranný kruh,
                  - pohybové a relaxačné cvičenia

  9.00 hod.  - hygiena, desiata, stolovanie
                  - edukačné aktivity ( výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafo aktivity realizované formou hry ).
                  - pobyt vonku, vychádzka, pobyt na školskom dvore

  11.30 hod.  - hygiena, obed, stolovanie
                   - odpočinok

  14.30 hod. -  hygiena, olovrant
                   -  hry a hrové činnosti hry podľa predstáv detí - individuálne, skupinové
                   -  v letnom období hry na školskom dvore

  16.00 hod.  - uzamykanie budovy

  Náš denný poriadok rešpektuje denné potreby, možnosti a záujmy detí. Dieťa sa postupne prispôsobuje požiadavkám denného  poriadku, stotožňuje sa s ním, osamostatňuje sa, učí sa sebadisciplíne a zodpovednosti.