Program 

Dieťa a svet :

Štátny vzdelávací program pre materské školy má názov Dieťa a svet. Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov Ja som, Ľudia,Príroda, Kultúra.
Z obsahového hľadiska sú tematické okruhy zamerané:
 

Ja som : na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa k rodine a k okoliu, na vnímanie života - telesný, duševný, duchovný, sociálny

Ľudia : na oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami ľudí, na rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach, v ktorých sa nachádzajú.

Príroda : na rozvíjanie poznania zákonitostí života na zemi, prírodných javov, živých i neživých predmetov, na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, získavanie základných vedomostí o zemi a vesmíre.


Kultúra : na rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, uplatňovanie hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry.


Tématické okruhysa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Plnia sa integrovane v globálnom a nepretržitom pedagogickom procese.


Program rešpektuje : 

-rodinu dieťaťa predškolského veku 
-individuálne potreby, záujmy a postoje dieťaťa
-prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa
 
 

Stupeň vzdelania :

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania môžu vydať len materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení ( v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve..) . Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.