Školský poriadok

Školský poriadok 

 

Školský poriadok materskej školy
je vypracovaný v zmysle zákona č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní,
vyhlášky č. 306/2008 Z.z o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z., Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných pracovníkov škôl a školských zariadení, obecného úradu v pôsobnosti Obce Prievaly s prihliadnutím na špecifické podmienky MŠ Prievaly.

 

 

                                        I. Charakteristika materskej školy

 

Materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.
Po komplexnej vnútornej i vonkajšej rekonštrukcii budovy / sedlová strecha, zateplenie, fasáda, nové rozvody kúrenia, plastové okná, sociálne zariadenia../ jej priestory využívajú i žiaci ZŠ. Hlavným vchodom sa vchádza do budovy, ktorú tvorí vstupná chodba so šatňami pre deti MŠ i žiakov ZŠ, trieda pre žiakov školy, školskou jedálňou a schodiskom. Bočným vchodom sa vchádza do školskej kuchyne s príslušnými priestormi, telocvične a sociálnych zariadení.
Poschodie je rozdelené na ZŠ a MŠ. Materskú školu tvorí herňa a spálňa, jedáleň,sociálne zariadenie, výdajňa stravy pre deti MŠ a riaditeľňa.

 

                         II. Prevádzka materskej školy

 

Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod - 16.00 hod.
Riaditeľka MŠ: Margita Petrášová
Učiteľka MŠ:     Mária Valentová
Konzultačné hodiny riaditeľky: párny týždeň 12.00 - 13.00 hod
                                                 nepárny týždeň 16.00 - 16.30 hod
Prevádzka MŠ bola prerokovaná s rodičmi na rodičovskom združení a odsúhlasená príslušným zriaďovateľom - Obcou Prievaly. V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na šesť týždňov . Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľ materskej školy oznamom spravidla dva mesiace vopred.

 

                                    III. Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ

 

1.Zápis a prijatie detí do materskej školy

   Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Deti sa prijímajú priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.
Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ na budove školy spravidla od 15. februára - 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou školskou dochádzkou.
2. Dochádzka detí do materskej školy
    Rodič privádza dieťa do materskej školy do 8.00 hod a prevezme spravidla po 15.00 hod.
Prevzatie dieťaťa môže pedagog. zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. ( silný kašeľ, zápal spojiviek, ...)
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 7.30 hod v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.
3. Úhrada poplatkov za dochádzku
   Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 12 € . Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou určil zriaďovateľ VZN č. 3/2008. Uhrádza sa vopred, a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) dieťa nenavštívilo predškolské zariadenie v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi., v týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku
b) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby.

 

                             IV. Vnútorná organizácia materskej školy

 

1. Organizácia tried a vekové zloženieMŠ Prievaly je jednotriedna, s počtom zaradených detí v školskom roku 2011/2012 je 24. Do materskej školy sa môžu prihlásiť i deti mladšie ako tri roky, avšak staršie ako 2 roky, a tým sa zníži najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa.Najvyšší počet detí v heterogénnej triede je 21. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa a ŠŠI prekročiť počet detí v triede podľa odseku 10najviac o tri deti. / §28 ods.15 zákona č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní.2. Preberanie detíDieťa od rodičov preberá učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi ( inej splnomocnenej osobe staršej ako 10 rokov ) alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda.3. Organizácia v šatniDo šatne majú prístup rodičia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti.4.Organizácia v umyvárniKaždé dieťa má vlastný uterák, zubnú pastu s kefkou a pohárom. Hygienické potreby má označené svojou značkou.5. Organizácia v jedálniZa kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, počas jedla deti nenásilne usmerňujú, podľa želania rodičov i prikrmujú, jesť ich nenútia.6. Pobyt detí vonkuPobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity, V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa realizuje  každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky: silný nárazový vietor, dážď, silný mráz. V letnom období sa upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia i v poobedňajšom čase.7. Organizácia v spálniPočas oddychu dbá učiteľka na primerané oblečenie detí - pyžamo. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí.

 

                          V. Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí.

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnankyne materskej školy sa riadia všeobecne záväznými predpismi, vyhláškami, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy.
- zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa,
- vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu,
- dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť,
- výlet, exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň

 

                            VI. Ochrana spoločného a osobného majetku


Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne.

Personálne obsadenie materskej školy

Pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci - uvedení v rubrike zamestnanci.                                                 Margita Petrášová - riad. školy