Poplatky

Úhrada poplatkov  : 

 

 

V zmysle § 28 ods.6 zákona č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a VZN č. 3/2008 obcou Prievaly výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy predstavuje sumu 15€. Platí každé dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie mimo výnimiek, ktoré vymedzuje v zmysle uvedeného zákona školský poriadok. 

 

Uhrádza sa vopred, a to najneskorej do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje. 

 

Poplatky za stravu : 

 

celodenná strava : 1,19 z toho :

  • desiata : 0,28€
  • obed : 0,68€
  • olovrant : 0,23€